Veri Tabanı Nesneleri İçin ODBC Sürücüsü Tanımlamak

Veri Tabanı Nesneleri İçin ODBC

Veri Tabanı Nesneleri İçin ODBC Sürücüsü Tanımlamak

Veri Tabanı Nesneleri İçin ODBC Sürücüsü Tanımlamak

Aşağıdaki örnekte Request.QueryString kolleksiyonu bulunmaktadır. Biblio veri tabanını ODBC üzerinden tanımlamamız gerekmektedir. Bunun için sırası ile; ODBC Data Sources 32 bit

  1. Başlat > Ayarlar > Denetim Maması fare ile izlenerek tıklanır.
  2. ODBC Data Sources butonuna tıklayarak ODBC (open database connectivity-açık veri tabanı iletişimini sağlamak için gerekli tanımlamaları yapınız.
  3. System DSN kartını fare ile tıklayınız.
  4. Add butonun tıklayarak tanımlama işlemini başlatınız.
  5. Veri kaynağının tipini Microsoft Access Driver olarak belirleyiniz.
  6. Son butonuna tıklayarak Access dosyasının konumunu belirleme ekranına erişiniz. Data soruce name kısmına, veri kaynağının adını giriniz.
  7. Select butonuna tıklayarak Access veri tabanınızın nerede olduğunu belirleyiniz.
  8. OK butonuna tıklayarak Select Database ekranından çıkınız. Bir sonraki ekranda da OK butonuna tıklayarak Biblio.mdb için ODBC ayarlarını tamamlayınız.

Bu aşamadan sonra .asp kodunun içerisinde Biblio veri tabanı içerisindeki tüm nesneleri kullanabiliriz. Bu veri tabanını kullanabilmek içinse aşağıdaki skripti kodumuzua eklememiz gerekmektedir:

Set objConnection= Server. CreateObject(”ADODB.Connection”) objConnection.Open ”Biblio”,””,””

Bu örnek Visual Basic skriptinde özellikle Request.QueryStrying(”Direction”) kodu ile Web gezgini tarafından döndürülecek bir değer yakalanmaya çalışılmaktadır.VBSCRIPT

Buradaki amacımız birden çok sayfadan oluşan bir sorgunun yanıtı sonucunda, sayfalar arasında ileri, geri gitmeyi mümkün kılmaktır.

Hangi sayfa

Select Case Request.QueryString(”Direction”)

case” ”

    Session(”CurrentPage”) = 1

Case ”Next”

Session (”CurrentPage”) = Session(”CurrentPage”) + 1

Case ”Previous”

  Session(”CurrentPage”) = Session(”CurrentPage”) – 1

End Select

Yukarıdaki kodun kullanıldığı query.asp dosyasının içeriğinin tamamı aşağıdaki gibi listelenmiştir.

<%@ LANGUAGE=”VBScript” %>

<%Response.Expires=0%>

<HTML>

<HEAD>

<META NAME=”GENERATOR” Content=”Microsoft FrontPage 4.0”>

<META HTTP-EQUIV=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-1”>

<TITLE>Paging Records</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<%

‘Hangi sayfa

Select Case Request.QueryStrying(”Direction”)

Case” ”

Session(”CurrentPage”)= 1

Case ”Next”

Session(”CurrentPage”) = Session(”CurrentPage”) + 1

Case ”Previous”

Session(”CurrentPage”) = Session(”CurrentPage”) – 1

End Select

‘Sabitler

Const adOpenKeyset = 1

‘Değişken tanımı

Dim objConnection

Dim objRecordset

‘Veri tabanı tanımı

Set objConnection = Server.CreateObject(”ADODB.Connection”)

objConnection.Open ”Biblio”,”’,””

‘SQL deyimi tanımı

Dim strSQL

strSQL = strSQL & ”SELECT Authors.Author, Titles.Title, ”

strSQL = strSQL & ”Publishers. ‘Company Name’ FROM Authors, ”

strSQL = strSQL & ” ‘Title Author’, Titles, Publishers ”

strSQL = strSQL & ”WHERE Authors.Au_ID = ‘Title Author’ .Au_ID ”

strSQL = strSQL & ”AND ‘Title Author’ .ISBN = Titles.ISBN ”

strSQL = strSQL & ”AND (Publishers. ‘Company Name’ LIKE ”

strSQL = strSQL & ” ‘%Microsoft%’) ORDER BY Authors.Author”

recordset oluştur

Set objRecordset = Server.CreateObject(”ADODB.Recordset”)

objRecordset.PageSize = 10

objRecordset.Open strSQL, objConnection, adOpenKeyset

objRecordset.AbsolutePage = CLng(Session(”CurrentPage”))

Sonuçları göster

%>

<P>Page <%=Session(”CurrentPage”)%> of <%=objRecordset.PageCount%></P>

<TABLE BORDER>

<TR>

<TH>

Author

</TH>

<TH>

Title

</TH>

<TH>

Publisher

</TH>

</TR>

<%

Dim i

For i = 1 To objRecordset.PageSize

%>

<TR>

<TD>

<%=objRecordset(”Author”)%>

</TD>

<TD>

<%=objRecordset(”Title”)%>

</TD>

<TD<

<%=objRecordset(”Company Name”)%>

</TD>

</TR>

<%

objRecordset.MoveNext

Next

%>

</TABLE>

<!– Sonraki HyperLink –>

Kod Query.asp

<%If CLng(Sessions(”CurrentPage”)) <objRecordset.PageCount Then %>

<P><A HREF=”query.asp?Direction=Next>Sonraki</A></P>

<%End If%>

<!– Önceki HyperLink –>

<%If CLng(Session(”CurrentPage”)) > 1 Then %>

<P><A HREF=”query.asp?Direction=Previus”>Önceki</A></P>

<%End If%>

 

<%

‘veri tabanı kapat

objRecordset.Close

objConnection.Close

Set objRecordset = Nothing

Set objConnection = Nothing

%>

</BODY>

</HTML>

Query.asp dosyasının parçası, parametre pas etme kısmı

<!– Sonraki HyperLink –>

<%If CLng(Session(”CurrentPage”)) < objRecordset.PageCount Then % >

<P><A HREF=”query.asp?Direction=Next”>Sonraki</A></P>

<%End If%>

<!– Önceki HyperLink –>

<%If CLng(Session(”CurrentPage”)) > 1 Then %>

<P><A HREF=”query.asp?Direction=Previous”>Önceki</A></P>

<%End If%>

Yukarıdaki kodu çalıştırabilmek için, Windows NT işletim sistemini kullanıyorsanız IIS programını kurmanız gerekmektedir. Windows 98 içinse, personal Web Server programının kurulu olması gerekmektedir. Kodu çalıştırabilmek için, c:\Inetpub\wwwroot dizini altına hem .asp dosyanızı hem de .mdb veri tabanını yerleştirmeniz gerekmektedir. Query.asp

http://cyprus adresi sizin lokal intranetinizin hypertext adresini göstermektedir. Yukarıdaki, Personal Web Server kurulumunda C:\InetPub\wwwroot dizini http://cyprus internet adresine karşılık gelmektedir. Örneğin, C:\InetPub\wwwroot\program\query.asp dosyasını, web gezgininden açmak için, web gezgininizin adres tanımlama metin kutusuna http://cyprus/program/query.asp internet adresini girmeniz gerekmektedir.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın