Sunucu Özellikleri ve Scripting Nesnelerinin Açıklamaları

Sunucu Özellikleri ve Scripting Nesnelerinin Açıklamaları

Sunucu Özellikleri ve Scripting Nesnelerinin Açıklamaları

Scripting Nesnesi ve Sunucu Öğeleri Metodları ve Özellikleri

Sözlük Nesnesi (Dictionary Object)

Metod Açıklaması
Add Key, item Anahtar/eleman çiftini sözlüğe ekler.
Exists (key) Belirlenen anahtar sözlükte varsa True, yoksa False değeri döndürür.
Items Bir sözlük (dictionary) nesnesindeki tüm elemanları içeren bir dizi döndürür.
Keys Bir sözlük (dictionary) nesnesindeki tüm anahtarları içeren bir dizi döndürür.
Remove (key) Bir tek anahtar/eleman çiftini sözlükten çıkarır.
RemoveAll Tüm anahtar/eleman çiftini sözlükten çıkarır.

 

Özellik Açıklaması
CompareMode Anahtarlar için string karşılaştırmasını ayarlar veya geri döndürür, Jscript’te desteklenmez.
Count Anahtar/eleman çiftlerinin sözlükteki sayısını döndürür.
Item (key) Belirtilen bir elemana değer atar veya değerini alır.
Key (key) Belirtilen bir anahtara değer atar veya değerini alır.

Dosya Sistem Nesnesi (FILESYSTEMOBJECT)

Metod Açıklama
CreateTextFile Bir dosya yaratır ve dosyaya erişebilmek için bir textsream nesnesi döndürür.
OpenTextFile Bir dosyayı açar ve dosyaya erişebilmek için bir textstream nesnesi döndürür.

 

Kategori Metodlar
Dosya Oluşturma CopyFile, CreateTextFile, DeleteFile, FileExists, MoveFile, OpenTextFile.
Klasör Oluşturma CopyFolder, CreateFolder, DeleteFolder, FolderExists, MoveFolder
Yol Oluşturma BuildPath
Bilgi GetAbsolutePathName, GetBaseNAme, GetDrive, GetDRiveName, GetExtensionName, GetFile, GetFileName, GetFolder,GetParentFolderName, GetSpecialFolder, Get Temp Name.

Sürücü Nesnesi (DRIVE OBJECT)

Özellik Açıklama
AvilableSpace Belirtilen Sürücüdeki Kullanılabilir Alanın Miktarını Döndürür.
DriveLetter Belirlenen sürücünün sürücü harfini döndürür.
Drive Type Belirlenen sürücünün tipini döndürür. 0- Bilinmiyor, 1- Kaldırılabilir, 2- Sabit, 3- Ağ, 4- CD-ROM, 5- RAM disk.
FileSystem Belirtilen sürücünün dosya tipini döndürür. FAT, NTFS ve CDFS.
FreeSpace Belirtilen sürücüdeki kullanılabilir boş alanın miktarını döndürür.
ISReady Sürücünün hazır olup olmadığını, ture ve false değerlerini döndürerek belirler.
Path Belirtilen sürücünün yolunu döndürür.
RootFolder Belirtilen sürücünün kök klasörünü döndürür.
SerialNumber Bir diski tanımlayan ondalık bir sayıyı döndürür.
ShareName Belirtilen bir sürücünün ağ paylaşım adını döndürür.
TotalSize Belirtilen sürücünün toplam boşluğunu döndürür.
VolumeName Belirtilen sürücünün etiket adını döndürür.

Klasör Nesnesi (FOLDER OBJECT)

Özellik Açıklama
Attributes Klasörün niteliklerini döndürür.
DateCreated Belirtilen klasörün oluşturulmuş tarih ve zamanını döndürür.
DateLastAccessed Belirtilen klasöre son erişilen tarihi verir.
DateLastModified Belirtilen klasörde son yapılan değişiklik tarihini verir.
Drive Belirtilen klasörün üzerinde bulunduğu sürücüyü döndürür.
IsRootFolder Belirtilen klasörün kök dizini olup olmadığını, True veya false değeri döndürerek belirtir.
Path Belirtilen klasörün yolunu döndürür.
ShortName Klasörün adını 8.3 versiyona göre döndürür.
ShortPath Yolun adını 8.3 versiyona göre döndürür.
Size Belirtilen klasörün ve altındaki klasörlerin toplam büyüklüğünü verir.
SubFolders Klasörün altındaki alt klasörler, bir klasörler koleksiyonuyla döndürür.

 

Metod Açıklama
Copy Belirtilen klasörü bir yerden diğerine kopyalar.
Delete Belirtilen bir klasörü siler.
Move Belirtilen klasörü bir yerden diğerine taşır.

 

Koleksiyon Açıklama
Files Bir klasördeki dosyalar koleksiyonunu döndürür, Count ve Item özellikleri vardır.
Folders Bir klasördeki, klasörler koleksiyonudur. Count ve Item özellikleri ile AddFolders metodları vardır.
Drives Kullanılabilir sürücülerin sadece okunabilir kolleksiyonudur. Count ve Item özellikleri vardır.

Dosya Nesnesi (FILE OBJECT)

Özellik Açıklama
Attributes Dosyanın niteliklerini döndürür. Folder nesnesinin attributes özellliğine bakınız.
DateCreated Belirtilen dosyanın oluşturulma tarih ve zamanını döndürür.
DateLastAccessed Belirtilen dosyaya son erişilen tarihi verir.
DateLastModified Belirtilen dosyada son yapılan değişiklik tarihini verir.
Drive Belirtilen dosyanın üzerinde bulunduğu sürücüyü döndürür.
Name Bir dosyaya isim vermeye veya ismini döndürmeye yarar.
ParentFolder Dosyanın içinde bulunduğu, klasörün bir üst klasörünün adını verir.
Path Belirtilen dosyanın yolun döndürür.
ShortName Dosyanın adını 8.3 versiyona göre döndürür.
ShortPath Yolun adını 8.3 versiyona göre döndürür.
Size Belirtilen dosyanın toplam büyüklüğünü verir.
Type Bir dosyanın tipi hakkında bilgi verir.

TEXTSTREAM NESNESİ (TEXTSTREAM OBJECT)

Metod Açıklaması
Close Açık dosyayı kapatır.
Read (karakterSayısı) Dosyadan karakterSayısı kadar karakteri okur.
ReadAll Bir dosyanın tamamını bir tek string gibi okur.
ReadLine Bir dosyadan bir satırı bir string olarak okur.
Skip (karakterSayısı) Bir dosyayı okurken, karakterSayısı kadar karakteri atlar.
SkipLine Bir dosyayı okurken, bir satırı atlar.
Write(string) Bir dosyaya bir string yazar.
WriteLine([string]) Bir dosyaya, stringi yeni bir satıra yazar.
WriteBlankLines(n) Bir dosyaya n tane yeni boş satır yazar.

 

Özellik Açıklaması
AtEndOfLine Dosya göstergeci dosyanın son satırında ise True değerini döndürür.
AtEndOfStream Dosya göstergeci dosyanın sonunda ise True değerini döndürür.
Column Bir dosyadaki geçerli karakterin kolon sayısını 1’den başlatarak döndürür.
Line Bir dosyadaki geçerli satır sayısını 1’den başlatarak döndürür.

ERR Nesnesi

Metod Açıklama
Clear Err nesnesinin tüm geçerli ayarlarını temizler.
Raise Çalışma anı hatası oluşturur.

 

Özellikle Açıklama
Description Bir hatayı açıklayan bir stringi geri döndürür.
Number Bir hatanın nümerik değerini döndürür.
Source Üretilen hatanın hangi nesneden kaynaklandığını belirler.

ADROTATOR BİLEŞENİ

Metod Tanım
Get Advertisement Bir sonraki reklamın detaylarını alır ve Html olarak biçimlendirir.

Ad Rotator bileşeninin sağladığı özellikleri şunlardır:

Özellik Tanım
GetListCount(list) Liste dosyasındaki elemanların sayısı.
GetListIndex(liste) Liste dosyasındaki mevcut sayfanın indeksi.
GetNextURL(liste) Liste dosyasındaki bir sonraki sayfanın URL’si.
GetNextDescription(liste) Liste dosyasındaki bir sonraki dosyanın tanımı.
GetPreviourURL(liste) Liste dosyasındaki bir önceki sayfanın URL’si.
GetPreviousDescription(liste) Liste dosyasındaki bir önceki dosyanın tanımı.
GetNthURL(liste,n) Liste dosyasındaki n’inci sayfanın URL’si
GetNthDescription(liste,n) Liste dosyasındaki n’inci sayfanın tanımı.

Content Rotator Bileşeni

Metod Açıklama
ChooseContent Bir içerik stringi görüntüler ya da oluşturur.
GetAllContent İçerik listesi dosyasındaki tüm içerik stringlerini görüntüler ya da oluşturur.

Page Counter Bileşeni

Metod Açıklama
Hits Belirtilen URL’nin kaç kez açıldığını gösterir.
Reset Belirtilen sayfanın açış sayısını 0 yapar.

Permission Checker Bileşeni

Metod Açıklama
HasAccess Belirtilen dosyaya kullanıcının erişim izini olup olmadığını belirler.

COUNTERS BİLEŞENİ

Metod Açıklama
Get Sayaçın değerini döndürür.
Increment Sayaçı 1 arttırır.
Remove Counters.text dosyasından sayacı siler.
Set Sayaca, belirtilen tamsayı değerini atar.

MYINFO BİLEŞENİ

Özellik Açıklama
Page Type Kişisel web sunucusu (Personal Web Server) kontrol panelindeki ”This site is …” (Bu site) popup menüsündeki değerine karşılık gelen değeri döndürür. Aşağıdakiler, karşılık gelen sayısal değerlerdir: 1: Şirketim hakkında. – 2: Hayatım hakkında. – 3: Okulum hakkında. – 4: Organizasyonum hakkında. – 5:Topluluğum hakkında.
PersonelName Kişinin adını döndürür.
PersonelAdress Kişinin adresini döndürür.
PersonelPhone Kişinin telefon numarasını döndürür.
PersonelMail Kişinin e:posta adresini döndürür.
PersonelWords Kişi ile ilgili ek dizgileri döndürür.
CompanyName Kişinin şirketinin adını döndürür.
CompanyAddress Kişinin şirketinin adresini döndürür.
CompanyPhone Kişinin şirketinin telefonunu döndürür.
CompanyDepartment Kişinin departmanını döndürür.
CompanyWords Kişinin şirketi ile ilgili ek dizgileri döndürür.
HomeOccupation Kişinin mesleğini döndürür.
HomePeople Kişinin birlikte yaşadığı insanların dizgi listesini döndürür.
SchoolName Kişinin okulunun adını döndürür.
SchoolAdress Kişinin okulunun adresini döndürür.
SchoolPhone Kişinin okulunun telefonunu döndürür.
SchoolDepartment Kişinin departmanını ya da sınıfını döndürür.
SchoolWords Kişinin okulu ile ilgili dizgi döndürür.
OrganizationName Sitedeki organizasyonun adını döndürür.
OrganizationAddress Organizasyonun adresini döndürür.
OrganizationPhone Organizasyonun telefon numarasını döndürür.
OrganizationWords Organizasyonu açıklayan dizgiyi döndürür.
CommunityName Topluluğun adını döndürür.
CommunityLocation Topluluğu yerini döndürür.
CommunityPopulation Topluluğu nüfusunu döndürür.
CommunityWords Topluluğu açıklayan dizgi döndürür.
URL (n) Ninci kullanıcı: tanımlı URL’yi döndürür.
URLWords (n) Bir bağlantının ninci kullanıcı: tanımlı açıklamasını içeren bir dizgi döndürür.
Style Bir sayfanın ebeveyn URL’sini (‘/’ ile başlayan) döndürür.
Background Sitenin arkaplanını döndürür.
Title Ana sayfanın kullanıcı tarafından belirlenen başlığını döndürür.
Guestbook Sitede ziyaretçi defteri varsa -1 döndürür. Aksi halde 0 döndürür.
Messages Sitede özel mesajlar varsa -1 döndürür. Aksi halde 0 döndürür.

TOOLS BİLEŞENİ

Metod Açıklama
FileExists Dosyanın varlığını kontrol eder.
Owner O anki kullanıcının sitenin sahibi olup olmadığını kontrol eder. (Sadece Macintosh)
PluginExists Sunucu plug-in’lerinin var olup olmadığını kontrol eder. (Sadece Macintosh)
ProccessFrom Bir HTML formunu işler.
Random Rastgele bir tamsayı üretir.

STATUS BİLEŞENİ

Özellik Açıklama
VisitorsSinceStart Sunucunun başlangıçtan itibaren ziyaretçilerinin (IP adresleri ya da domain adları) sayısı.
RequestsSinceStart Sunucunun başlangıçtan itibaren isteklerin sayısı.
ActiveHTTPSessions O anki http bağlantılarının sayısı.
HightHTTPSessions Sunucunun başlangıçtan itibaren aynı zamana rastlayan en yüksek http bağlantılarının sayısı.
ServerVersion Kişisel Web Sunucusu versiyonu dizgisi.
StartTime Sunucunun başlangıç saati.
StartDate Sunucunun başlangıç tarihi.
FreeMem Sunucuda var olan kullanılmamış en düşük hafıza miktarı.
VisitorsToday Gece yarısından itibaren ziyaretçilerin sayısı.
RequestsToday Gece yarısından itibaren isteklerin sayısı.
BusyConnections Sunucu en yüksek bağlantı sayısında olduğu için reddedilen isteklerin sayısı.
RefusedConnections Dorğulanamadığı için reddedilen isteklerin sayısı.
TimedoutConnections İstekler alınamadan kapanan bağlantıların sayısı.
Ktransferred Sunucunun başlangıçtan itibaren sunucu tarafından transfer edilen toplam kilobyte sayısı.
TotalRequests Admin aracını kulanarak durum sayacınının sıfırlanmasından itibaren gelen toplam isteklerin sayısı.
CurrentThreads Bağlantı havuzunda o anda kullanılmayan bağlantı sayısı ve aktif http bağlantılarının sayısının toplamı.
AvailableThreads Bağlantı havuzunda o anda kullanılmayan bağlantı sayısı.
RecentVisitors En son ziyaret eden 32 ziyaretçiyi lsiteleyen bir HTMl tablosu. Bu tablo her ziyaretçinin domain adını ( Domain adı yoksa Ip adresini) ve her kullanıcı tarafından yaratılan isteklerin sayısını içerir.
PopularPages En son ziyaret edilen 32 sayfayı listeleyen bir HTMl tablosu. Bu tablo her sayfanın URL’sini ve her sayfa için isteklerinin sayısını içerir.

NotBu bileşen sadece Macintosh için Kişisel Web Sunucusu’nda geçerlidir.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın