ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 3

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 3

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 3

Bu örneğimizde, sorgu sonucunda oluşan kayıt kümeleri, 10lu kayıt grupları halinde listelenmektedirler. Ayrıca, sessin nesnesi kullanılarak, aynı sayfalara farklı kullanıcıların erişmeleri halinde sorgu sonuçlarının karışması engellenmeye çalışılmaktadır.

13. Satırda ‘Select Case’ deyimi ile, oluşacak sorguya göre bir sonraki veya önceki sayfaya geçişi sağlayacak linkler oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, Rqesut.QueryString(””) nesnesi ile bu asp dosyasına parametre gönderildiği sonucuna varmaktayız.

27. Aktif veri tabanı nesnesi(adodb) kullanılarak veri tabanına bağlantı (connection) oluşturulmaya çalışılmaktadır.

28. nokta (system dsn) olarak tanımlanmış ODBC ayarı kullanılarak veri tabanı bağlantısı açılmaya çalışılmaktadır.

30. strSQL cümecikleri için Dim komutu yardımı ile değişkenler tanımlanmaktadır.

31. Seçilecek kolonların isimlerinin listelendiği SELECT deyiminin ilk parçası oluşturulmaktadır.

34.-37. satırlar arasındaki WHERE deyiminde, hem iki tablo bağlanmakta hem de LIKE deyimi kullanılarak Publisher tablosu içerisindeki Company kolonunu içerisinde herhangi bir satır içerisinde Microsoft geçen satırlar listelenmektedir.

39. satırda kayıt kümesi tanımı yapılmaktadır.

40. Kayıt kümesi sayfa boyu 10 kayıt olarak belirlenmektedir.

41. strSQL deyimi için kayıt kümesi açılıyor.

42. Kayıt kümesinin mutlak sayfa sayısı, geçerli oturumdaki geçerli sayfa olarak atanmaktadır.

45. satırda ise, oturumdaki geçerli sayfa sayısı ile kayıt kümesindeki sayfa sayısı belirtilmektedir.

60. satırda, for çevrimi oluşturularak kayıt kümesindeki sayfa sayısı kadarlık bir döngü sağlanmaktadır.

64. satırdan itibaren sorgudaki elde edilecek kolonların değerleri listelenmektedir.

74. satırda kayıt kümesinde bir sonraki kayıya geçilmektedir.

75. satırda Next deyimi ile for döngüsü tamamlanmaktadır.

79.-81. satırlar arasında oturumdaki geçerli sayfanın nümerik değeri, kayıt parametre değeri atanarak, açıklamakta olduğumuz asp dosyası tekrar başlatılmaktadır. Böylece, rekürsif bir yapı oluşturulmaktadır.

83.-85. satırlar arasında ise bir önceki özelliğin, tersi yani önceki sorgu sonuçları sayfasına geçiş sağlanmaktadır.

88. satırda kayıt kümesi kapatılmaktadır.

89. satırda bağlantı kapatılmaktadır.

90 ve 91. satırlarda ise kullandığımız nesnelerin içleri boşaltılmaktadır.

Query.asp

 1. <%@ LANGUAGE=”VBScript” %>
 2. <%Response.Expires=0%>
 3. <HTML>
 4. <HEAD>
 5. <META NAME=”GENERATOR”
 6. <META HTTP-EQUIV=”Content-Type” content=”text/html;
 7. charset=iso-8859-1”>
 8. <TITLE>Paging Records</TITLE>
 9. </HEAD>
 10. <BODY>
 11. <%
 12. ‘ Hangi sayfa
 13. Select Case Request.QueryString(”Direction”)
 14. Case””
 15. Session(”CurrentPage”) = 1
 16. Case ”Next”
 17. Session(”CurrentPage”) = Session(”CurrentPage”) + 1
 18. Case ”Previous”
 19. Session(”CurrentPage”) = Sessions(”CurrentPage”) – 1
 20. End Select
 21. ‘ Sabitler
 22. Const adOpenKeyset = 1
 23. ‘ Degisken tanimi
 24. Dim objConnection
 25. Dim objRecordset
 26. ‘ Veri tabani tanimi
 27. Set objConnection = Server.CreateObject(”ADODB.Connection”)
 28. objConnection.Open ”Biblio”, ””, ””
 29. ‘ SQL deyimi tanimi
 30. Dim strSQL
 31. strSQL = strSQL & ”SELECT Authors.Author, Titles.Title, ”
 32. strSQL = strSQL & ”Publishers, ‘Company Name’ FROM Authors, ”
 33. strSQL = strSQL & ”’Title Author’, Titles, Publishers”
 34. strSQL = strSQL & ”WHERE Authors.Au_ID = ‘Title AUthor’. Au_ID”
 35. strSQL = strSQL & ”AND ‘Title Author’ .ISBN = Titles.ISBN ”
 36. strSQL = strSQL & ”AND (Pubishers. ‘Company Name’ LIKE”
 37. strSQL = strSQL & ”’%Microsoft%’) ORDER BY Authors.Author”
 38. ‘recordset olustur
 39. Set ObjRecordset = Server.CreateObject(”AODB.Recordset”)
 40. objRecordset.PageSize = 10
 41. objRecordset.Open strSQL, objConnection, adOpenKeyset
 42. objRecordset.AbsolutePage = CLng(Session(”CurrentPage”))
 43. ‘ Sonuclari goster
 44. %>
 45. <P>Page <%=Session(”CurrentPage”)%>of<%=objRecordset.PageCount%></P>
 46. <TABLE BORDER>
 47. <TR>
 48. <TH>
 49. Author
 50. </TH
 51. <TH>
 52. Title
 53. </TH>
 54. <TH>
 55. Publisher
 56. </TH>
 57. </TR>
 58. <%
 59. Dim i
 60. For i = 1 To objRecordset.PageSize
 61. %>
 62. <TR>
 63. <TD>
 64. <%=objRecordset(”Author”)%>
 65. </TS>
 66. <TD>
 67. <%=objRecordset(”Title”)%>
 68. </TD>
 69. <TD>
 70. <%=objRecordset(”Company Name”)%>
 71. </TD>
 72. </TR>
 73. <%
 74. objRecordet.MoveNext
 75. Next
 76. %>
 77. </TABLE>
 78. <!–Sonraki HyperLink–>
 79. <%If CLng(Session(”CurrentPage”)) < objRecordset.PageCount Then %>
 80. <P> <A HREF=”query.asp?Direction=Next”>Sonraki</A></P>
 81. <%End If%>
 82. <!–Önceki HyperLink–>
 83. <%If CLng(Session(”CurrentPage”) > 1 Then %>
 84. <P> <A HREF=”query.asp?Direction=Previous”>Önceki</A></P>
 85. <%End If%>
 86. <%
 87. ‘ veri tabani kapat
 88. objRecordset.Close
 89. objConnection.Close
 90. Set objRecordset = Nothing
 91. Set objConnection = Nothing
 92. %>
 93. </BODY>
 94. </HTML>

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın