ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 12

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 12

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 12

<?@enablesessionstate=false%>

<%response.buffer=true%>

<html><head>

<TITLE>dbtablegetrows.asp</TITLE>

</head>

<body bgcolor=”#FFFFFF”>

<%

‘GetRows yöntemi ile bir veri tabanındaki kayıtları gösterir

myDSN=”DSN=Cihaz;uid=cihaz;pwd=bertan”

mySQL==”select * from cihaz where yeri=”Mh.’ ”

showblack=”&nbsp;”

shownull=”-null-”

set conntemp=server.createojbect(”adodb.connection”)

conntemp.open myDSN

set kayıtlar=conntemp.execute(mySQL)

If kayıtlar .eof then

response.write ”Sorguya uyan kayıt yok..<br>”

response.write mySQL & ”<br>Tablo oluşturulamadı…”

Call CloseAll

response.end

end if

response.write”<table border=’1′><tr>” & vbcrlf

‘Alan isimlerini tablonun başlıkları olarak atamak

for each whatever in kayıtlar.fields

response.write ”<td>b>” &whatever.name & ”</B></TD>” & vbcrlf

next

reponse.write ”</tr>” &vbcrlf

‘ Bütün kayıtları listele

alldata=kayıtlar.getrows

Call CloseAll

numcols=ubound(alldata,1)

numrows=ubound(alldata,2)

FOR rowcounter=0 TO numrows

response.write ”<tr>” &vbcrlf

FOR colcounter=0 to numcols

thisfield=alldata(colcounter ,rowscounter)

if isnull(thisfield) then

thisfield=shownull

end if

if trim(thisfield=”” then

thisfield=showblank

end if

response.write ”<td valign=top>”

response.write thisfield

response.write ”</td>” & vbcrlf

NEXT

reponse.write ”</table>”

%>

</body></html>

<%

SUB CloseAll

kayıtlar.close

set kayıtlar=nothing

conntemp.close

set conntemp=nothing

END SUB

%>

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın